Algemene voorwaarden

KF opleidingen
Adres Snellingdijk 36
8431 EN Oosterwolde, Nederland
» Google Maps
Telefoon 06-51812236
06-27392825
E-Mail info@kfopleidingen.nl
Bank rekening NL14KNAB0258025182
BIC KNABNL2H
BTW nummer NL853703784B01
KVK nummer 59941979

1. Inschrijving

Uw inschrijving is strikt persoonlijk en uw handtekening impliceert akkoordverklaring met de studie voorwaarden. Ook aanmeldingen per email
impliceren akkoordverklaring met de studievoorwaarden.

2. Bevestiging van inschrijving

Elke cursist(e) ontvangt na inschrijving een bevestiging. Op deze bevestiging worden opleidingstype en begin van de opleiding vermeld.
3. Aantal inschrijvingen

KF Opleidingen behoudt zich het recht voor, indien het aantal inschrijvingen voor een opleiding daartoe aanleiding geeft, afwijzend over uw
inschrijving te beslissen. Indien het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft is KF Opleidingen gerechtigd om opleidingen samen te voegen, door
te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden.

4. Opleiding regels

Iedere cursist(e) dient zich te conformeren aan alle besluiten en maatregelen die KF Opleidingen in het algemeen heeft genomen. Indien een
cursist(e) zich tijdens de les misdraagt, kan hem of haar door de instructeur verdere deelneming aan de les en de volgende lessen worden
geweigerd.
Gedurende de lessen is het niet toegestaan om te roken (behoudens in de pauze).
KF Opleidingen behoudt zich het recht voor om bepaalde opleidingen door een door het NIBHV, NRR of Oranje Kruis geautoriseerde instructeur te
laten verzorgen.

5. Opleidingskosten

De cursist(e) verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het gehele opleidingskosten, ongeacht al of niet geheel of gedeeltelijk, de lessen worden
gevolgd.
ü Bij inschrijving ontvangt U een gespecificeerde factuur.
De factuur dient op de dag dat de cursus gegeven wordt, te zijn voldaan.
ü Bij verzorging van opleidingen op zaterdagen (8.30u – 17.00u) wordt een toeslag van 15% in rekening gebracht op de totale factuur.

6. Verzuim

Absentie van een cursist(e) tijdens de opleiding ontheft de cursist(e) niet van de verplichting tot betaling.
Verzuim van een of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het opleidingskosten.

7. Lesmateriaal

Indien bij de opleiding lesmateriaal is inbegrepen zal het lesmateriaal verstrekt worden op de desbetreffende cursusdag(en). Het lesmateriaal mag
men behouden. Verkoop en/of geheel of gedeeltelijk overnemen, of ter inzage aan derden verstrekken van lesmaterialen is verboden. Het
auteursrecht en eigendomsrecht blijft bij KF Opleidingen.

8. Exameninformatie

Cursisten van KF Opleidingen worden bij de inschrijving voor een opleiding automatisch aangemeld voor het examen als de betreffende opleiding
of module wordt afgerond examen.

9. Reis- en verblijfskosten

Reis- en verblijfskosten zijn niet in het opleidingskosten inbegrepen.

10. Facilitaire kosten

Indien de opleiding en/of herhaling bij de opdrachtgever zal worden gegeven is er geen kostenvergoeding opgenomen voor restauratieve
aangelegenheden.

11. Inningkosten

Alle door KF Opleidingen te maken kosten voor inning van achterstallige opleidingskosten, geen uitgezonderd, zijn voor rekening van de cursist(e).

12. Tijdsduur studieovereenkomst

De studieovereenkomst gaat in vanaf de ontvangst van het inschrijfformulier. Vanaf die dag ontstaat de verplichting van de cursist(e) tot betaling
van het gehele opleidingskosten, met inachtneming van het gestelde in de annuleringsregeling (zie voorwaarde 13, voortijdige beëindiging van een
opleiding). De studieovereenkomst eindigt op het moment dat de opleiding waarvoor men ingeschreven heeft, in het normale geval beëindigd kan
zijn.

13. Annuleren van een cursus.

Bent u verhinderd?
Als u verhinderd bent, geeft u dat voor aanvang van de cursus door aan ons secretariaat (bereikbaar op 06-51812236). Het is mogelijk een collega
in uw plaats te sturen. Voor de extra administratiekosten rekenen wij € 25.
Bij annulering, waarbij niemand in uw plaats komt, brengen wij annuleringskosten in rekening.
Deze zijn afhankelijk van de datum waarop u zich afmeldt:
ü Tot 6 weken voor de start van de cursus: € 25
ü Tussen de 6 en 2 weken voor de start van de cursus: 50% van het cursusbedrag
ü Binnen 2 weken voor de start van de cursus: het volledige cursusbedrag
KF Opleidingen moet annuleren
Als er te weinig deelnemers zijn, heeft KF Opleidingen het recht een cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere locatie. Wij realiseren
ons dat dit vervelend kan zijn en proberen daarom - waar mogelijk - met een alternatief te komen.
Incompany cursussen
Bij het annuleren van een incompany cursus worden tot zes weken voor aanvang van de cursus geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering
tussen twee en zes weken voor aanvang van de incompany cursus brengen wij 25% van de cursusprijs in rekening en bij annulering binnen twee
weken voor aanvang van de incompany cursus 50% van de cursusprijs.

14. Verschuiving/Naamswijziging

Ziekte of verhindering geeft geen recht tot restitutie of ontbinding van de overeenkomst. Indien een opleiding door persoonlijke omstandigheden niet
gevolgd kan worden, kan tegen betaling van € 25,00 administratiekosten de aanmelding verschoven worden naar de eerstvolgende opleiding of
andere opleidingsplaats. Een aanvraag tot verschuiving moet echter uiterlijk 2 weken voor de aanvang van de opleiding schriftelijk ingediend
worden en in ons bezit zijn. Verschuiving binnen twee weken voor aanvang van de opleiding is niet mogelijk. Vervanging van deelname aan een
opleiding door een derde is mogelijk tegen betaling van € 25,00 administratiekosten. Een aanvraag voor vervanging moet echter uiterlijk twee
werkdagen voor begin van de opleiding schriftelijk worden ingediend en in ons bezit zijn.

15. Veiligheid/Aansprakelijkheid

Iedere deelnemer dient te zijn verzekerd tegen financiële gevolgen van ongevallen en andere schade, veroorzaakt of opgelopen tijdens de
opleiding en tijdens de heen en terugreis. KF Opleidingen aanvaardt geen aansprakelijkheid binnen en buiten rechte, voor onmiddellijke gevolgen
van deelnemers aan een onder haar auspiciën georganiseerde opleiding of instructie. Dit geld ook voor enig gevolg van het niet onverwijld
uitvoeren en het niet juist opvolgen van, door of namens de leiding gegeven aanwijzingen of onjuist gebruik van het gehuurde of ter praktijkoefening
te gebruiken materiaal.
Deelnemers volgen de opleiding voor eigen risico en vrijwaren KF Opleidingen en de instructeurs van elke vorm van aansprakelijkheid.

16. Geschillen

Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze studievoorwaarden van toepassing zijn of de
genoemde studievoorwaarden en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslist door de volgens de
normale competentie regels bevoegde Burgerlijk Rechter.

17. Rechten en verplichtingen

De wederzijdse rechten en verplichtingen uit de overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden.

18. Overige bepalingen

Alle gegevens die in de offerte staan vermeld, worden geacht tot deze studievoorwaarden te behoren.